Obchodní podmínky

 

  1. Úvodní ustanovení
   • Tyto obchodní podmínky (Obchodní podmínky) upravují podmínky poskytování služeb společností Apotheca Mundi s.r.o, IČO: 10891854 se sídlem Praha – Vinohrady, Varšavská 715/36, PSČ 120 00 (Provozovatel) pro Zákazníka a představují tak ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (Občanský zákoník) nedílnou součást kupní smlouvy (Smlouva) uzavřené mezi Provozovatelem a Zákazníkem v českém jazyce.
   • Provozovatel je provozovatelem internetové aplikace, která je přístupná na internetové adrese https://www.apothecamundi.cz (E-shop). E-shop slouží zejména k objednávání zboží, které v daný moment Provozovatel nabízí v rozhraní E-shopu (Zboží). Prezentace Zboží v E-shopu nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale jedná se o nezávazný internetový katalog, který je pouhou výzvou k tomu, aby Zákazník zadal závaznou objednávku Zboží. Provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží.
  2. Pravidla komunikace
   • Kontaktní údaje Provozovatele:
    • e-mailová adresa: info@apothecamundi.cz
    • adresa pro doručování: Apotheca Mundi, s.r.o., Varšavská 715/36, 120 00, Praha 2
    • telefon: +420 774 897 128
   • Primárním způsobem komunikace mezi Provozovatelem a Zákazníkem je e-mail (výhradně skrze výše uvedenou e-mailovou adresu). Pokud Zákazník s Provozovatelem komunikuje prostřednictvím poštovních služeb (a to výhradně skrze výše uvedenou adresu pro doručování), tak Zákazník nese náklady na tuto komunikaci a Provozovatel si v tomto případě vyhrazuje právo odpovídat prostřednictvím e-mailu, pokud Zákazník uvede svou e-mailovou adresu.
  3. Uzavření Smlouvy
   • Objednání Zboží Zákazníkem probíhá tak, že Zákazník v E-shopu označí vybrané Zboží (kliknutím na tlačítko „přidat do košíku“), vyplní pravdivé údaje do objednávkového formuláře, zvolí z nabídky způsob dodání a platby a objednávku odešle (kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“) (Objednávka). Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a případně upravit údaje v Objednávce. Po obdržení Objednávky Provozovatel e-mailem na adresu uvedenou Zákazníkem Objednávku obratem potvrdí, čímž je uzavřena Smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníkem.
   • Zákazník souhlasí s uzavřením Smlouvy pomocí komunikačních prostředků na dálku. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a Zákazník je nese ze svého.
  4. Cena Zboží, platba a dodání
   • Za Zboží je Zákazník povinen zaplatit Provozovateli cenu uvedenou v E-shopu a v potvrzení Objednávky.
   • Ceny Zboží jsou v E-shopu uvedeny včetně i bez DPH, včetně veškerých zákonných poplatků. Náklady na dodání Zboží se liší podle zvoleného způsobu platby a dodání.
   • Způsob platby a dodání Zákazník vybere v průběhu tvorby Objednávky z možností nabízených v E-shopu a je povinen nést náklady u těchto uvedené. V případě bezhotovostní platby bude Zboží Zákazníkovi odesláno až po plném uhrazení ceny.
   • Provozovatel může prodloužit dodací lhůtu uvedenou v potvrzení Objednávky z důvodů nezpůsobených Provozovatelem. O prodloužení dodací lhůty je Zákazník informován na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo uvedené v Objednávce.
   • Pokud se nepodaří Zboží Zákazníkovi (případně osobě Zákazníkem určené) doručit z důvodů na straně Zákazníka (zejména nepřevzetí Zboží ve sjednaný čas), je Zákazník povinen nahradit náklady spojené s opakovaným doručením Zboží.
   • Podle zákona o evidenci tržeb, je Provozovatel povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
  5. Uživatelský účet Zákazníka
   • Zákazníkovi je umožněno si v E-shopu vytvořit Uživatelský účet:
    • tím, že si při vyplnění Objednávky zvolí heslo podle instrukcí v E-shopu a zaškrtne možnost „vytvořit uživatelský účet“; nebo
    • tím, že v části E-shopu nazvané „registrace“ vyplní všechny požadované údaje a vytvoření Uživatelského účtu potvrdí (kliknutím na tlačítko „potvrdit registraci“).
   • Uživatelský účet je Zákazníkovi přístupný pomocí jeho e-mailové adresy a hesla (kliknutím na tlačítko „přihlásit se“).
   • Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat, tak aby vždy odpovídaly skutečnému stavu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám a pokud se tak stane, odpovídá Zákazník za toto využití Uživatelského účtu, jako by jednal sám.
   • Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Zákazníka.
   • Provozovatel může Zákazníkovi znemožnit využívat či zrušit jeho Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti vůči Provozovateli.
   • Zákazník bere na vědomí, že E-shop a Uživatelský účet nemusí být dostupné nepřetržitě. Provozovatel za to nenese odpovědnost.
  6. Dodatečné informace pro spotřebitele a odstoupení od Smlouvy
   • Spotřebitelem je každý Zákazník – fyzická osoba, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s podnikatelem (Provozovatel je v tomto smyslu podnikatelem).
   • Ustanovení tohoto článku 6 se vztahují pouze na Smlouvu uzavřenou mezi Provozovatelem a Zákazníkem, který je spotřebitelem.
   • Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Provozovateli prokazatelně doručeno na adresu pro doručování nebo e-mailovou adresu. Doručením odstoupení od Smlouvy učiněného v souladu s tímto článkem se závazky plynoucí ze Smlouvy od počátku ruší. Odstoupení od Smlouvy musí být Provozovateli alespoň odesláno ve lhůtě uvedené v první větě tohoto ustanovení. Uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Objednatel učinit vůči Provozovateli formou jednostranného právního jednání, např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, e-mailem na výše uvedenou e-mailovou adresu, nebo pomocí formuláře na E-shopu. Zákazníkovi je k dispozici vzorový formulář k odstoupení od Smlouvy zde / v e-mailu potvrzujícím přijetí Objednávky. Zákazník musí Zboží alespoň předat k přepravě nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy.
   • Od Smlouvy Zákazník zejména nesmí odstoupit, jestliže se jedná o dodávku Zboží, které
    • bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pouze pro jeho osobu,
    • které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo
    • které Zákazník vyňal z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
   • V případě odstoupení od Smlouvy nese Zákazník náklady spojené s vrácením Zboží , jestliže toto Zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.
   • Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, Provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Provozovateli odeslal.
  7. Odpovědnost za vady
   • Práva Zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
   • Provozovatel odpovídá Zákazníkovi, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Provozovatel odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník Zboží převzal:
    • má Zboží vlastnosti uvedené na E-shopu,
    • je Zboží doručeno ve smluveném množství, míře nebo hmotnosti
    • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
   • Jakmile Zákazník zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Provozovateli a Zboží Provozovateli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.
   • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.
   • Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Zákazník právo:
    • na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží,
    • na odstranění vady opravou věci,
    • na přiměřenou slevu, nebo
    • odstoupit od Smlouvy.
   • Zákazník sdělí Provozovateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Provozovatele; to neplatí, žádal-li Zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Provozovatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu, anebo může od Smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Zákazník své právo včas, má práva podle následujícího odstavce.
   • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu. Dokud Zákazník neuplatní právo na slevu nebo neodstoupí od Smlouvy, může Provozovatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Provozovatel odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží); volba nesmí Zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Provozovatel vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Provozovatele.
   • Zákazník odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
   • Vady spotřebního Zboží může Zákazník uplatnit do dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Pokud je však na zboží uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze věc použít, je záruční doba zkrácená a končí k datu uvedenému na obalu.
   • Postup uplatnění práv z vadného plnění a další stížnosti se řídí Pravidly komunikace dle článku 2 těchto OP.
  8. Ochrana osobních údajů
   • Aby mohl Provozovatel poskytovat služby Zákazníkům, musí zpracovávat některé osobní údaje. Podrobnosti jsou uvedeny v Podmínkách ochrany osobních údajů dostupných zde na E-shopu.
 1. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto Obchodní podmínky mohou být Provozovatelem kdykoli změněny. O jakékoli změně bude Provozovatel Zákazníka informovat, a to zejména formou e-mailu nebo přímo zveřejněním nového znění Obchodních podmínek na E-shopu. Případné změny se však nevztahují na již uzavřené Smlouvy. Odesláním Objednávky Zákazník potvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Obchodních podmínek a že s nimi souhlasí. Nové Obchodní podmínky se vždy týkají i Uživatelského účtu vytvořeného před jejich účinností.
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit vlastnosti nabízeného Zboží, včetně cen za toto Zboží.
  3. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami, uzavřením Smlouvy a jakýmkoliv dalším použitím E-shopu se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. Pro řešení jakýchkoliv sporů z Obchodních podmínek, Smlouvy nebo v souvislosti s nimi jsou výlučně příslušné obecné soudy Provozovatele.
  4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto těchto neplatných ustanovení nastoupí takové ustanovení, jehož smysl se co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu neplatného či neúčinného ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.
  5. Pokud se nepodaří urovnat spor mezi Zákazníkem – spotřebitelem a Provozovatelem, může se Zákazník – spotřebitel domáhat mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce, která je příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Formulář a bližší informace jsou dostupné na internetové stránce České obchodní inspekce https://adr.coi.cz.
  6. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivovaná Provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
  7. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na E-shopu.