Podmínky ochrany osobních údajů

 

Toto jsou zásady soukromí společnosti Apotheca Mundi s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, 120 00, Praha 2 , IČO: 10891854 (Provozovatel nebo my) jako provozovatele webové stránky www.apothecamundi.cz (Web) a poskytovatele služeb popsaných v našich obchodních podmínkách dostupných na Webu (Podmínky), zejména prezentace bylinných výrobků a jejich prodej přes e-shop (Služby).

Přečtěte si, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, pokud jste uživatelem našich Služeb, například pokud se přihlásíte k našemu newsletteru (Vy). Tyto zásady obsahují i důležité informace o Vašich právech. 

Kdo zpracovává Vaše údaje:

Správcem Vašich osobních údajů je Provozovatel (Správce) a další osoby, které nám dodávají své služby jsou zpracovatelé. Správce můžete kontaktovat v jeho sídle nebo na emailu info@apothecamundi.cz .

S jakými osobními údaji pracujeme? 

S Vaší emailovou adresou a s dalšími informacemi, které nám poskytujete při registraci k našim Službám, při využívání našich Služeb nebo s údaji o naší spolupráci, pokud nám dodáváte služby (například údaje, které nám dáte, když se přihlašujete k newsletteru).

Proč zpracováváme Vaše údaje, jaké osobní údaje zpracováváme, a co je právním důvodem:

My jako Provozovatel zpracováváme Vaše údaje pro následující účely:

(1) K poskytování Služeb: Za účelem splnění našich smluvních povinností, které vůči Vám máme na základě Podmínek. Tyto povinnosti představují plnění smlouvy mezi Vámi a námi. Za tímto účelem můžeme zpracovávat Vaše údaje, které jste nám poskytl/a, nebo které nám poskytnete v budoucnu tím, že se zaregistrujete k užívání nebo jiným způsobem budete užívat naše Služby.

(2) K zasílání newsletterů: Pokud jste se přihlásil/a k odběru newsletteru, příležitostně Vám budeme zasílat newsletter o našich Službách za účelem splnění Vaší objednávky. Pokud jste se zaregistroval/a na Webu a neodmítl/a zasílání newsletteru o našich Službách, smíme Vám příležitostně zasílat tento newsletter, protože je to naším oprávněným zájmem. Zasílání newsletteru můžete kdykoliv zrušit způsobem popsaným níže (námitky proti zpracování). Pokud se Vás výslovně zeptáme, zda si přejete dostávat náš newsletter a Vy nepotvrdíte svůj zájem na jeho zasílání, budeme to považovat za odmítnutí a nebudeme Vám newsletter zasílat.

(3) K propagaci a zlepšování Služeb: Pokud užíváte naše Služby, budeme Vás příležitostně informovat o novinkách vztahujících se k takovým Službám. To platí i pro případ, že se nepřihlásíte k odběru newsletteru. Zasílání newsletterů můžete kdykoliv odmítnout, propagace našich Služeb je ovšem naším oprávněným zájmem.

(4) K ochraně našich práv: Provozovatel může zpracovávat Vaše údaje, které jsou nezbytné k uplatnění nároku ze svých práv. Zároveň také poté, co zrušíte svoji registraci, můžeme potřebovat Vaše údaje za účelem ochrany našich práv. Takový účel je naším oprávněným zájmem a jsme oprávněni zpracovávat Vaše údaje, které jste nám dali, nebo které nám v budoucnu převedete v průběhu jednání o užívání Webu. Takové údaje mohou zejména zahrnovat Vaše jméno, kontaktní údaje a údaje o registračním procesu. 

(5) K plnění zákonných povinností: Například v případě, pokud se odhlásíte z odběru našeho newsletteru, budeme pracovat s takovou informaci, aby Vám žádný newsletter nebyl zasílán.

Jak dlouho budeme Vaše údaje zpracovávat:

Údaje k účelu podle pododstavce (1) – poskytování Služeb – budeme zpracovávat po dobu trvání Vaší registrace.

Údaje k účelu podle pododstavce (2) – zasílání newsletterů – budeme zpracovávat, dokud neodmítnete zasílání newsletterů.

Údaje k účelu podle pododstavce (3) – propagace a zlepšování Služeb – budeme zpracovávat, dokud trvá náš oprávněný zájem nebo takové zpracování neodmítnete.

Údaje k účelu podle pododstavce (4) – ochrana našich práv – budeme zpracovávat, dokud trvá náš oprávněný zájem.

Údaje k účelu podle pododstavce (5) – plnění zákonných povinností – budeme zpracovávat, dokud trvá naše zákonná povinnost.

Komu můžeme Vaše údaje převést:

Vaše údaje můžeme převést jiným zpracovatelům, kteří nám dodávají IT, marketingové a další podpůrné služby, vždy však v souladu s výše uvedenými účely. Pokud převedeme Vaše údaje mimo EU, ochrana osobních údajů bude zajištěna na základě standardních smluvních doložek. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách Evropské komise.  

Vaše práva

Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů: V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – od nás můžete požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom jaká Vaše konkrétní údaje zpracováváme a jak je zpracováváme), omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme je zpracovávat) a jejich výmaz a opravu (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky), a dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat nám email a my Vám rádi pomůžeme s uplatněním Vašich práv. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u národního dozorového úřadu (pro ČR Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz).

Námitky proti zpracování: Pokud nesouhlasíte s tím, abychom Vaše údaje používali k zasílání newsletterů, můžete to odmítnout. Nejjednodušší je využít odkaz, který je v každém newsletteru, případně nám námitku můžete poslat emailem nebo dopisem, a pokud je to technicky možné, pak i při registraci. Pokud takové zpracování odmítnete, přestaneme Vám posílat newslettery. Můžete odmítnout i jiná zpracování založená na oprávněném zájmu a my je omezíme, pokud neprokážeme závažné a kvalifikované oprávněné důvody pro zpracování.

Cookies a další síťové identifikátory

Když používáte náš Web, ukládáme my nebo třetí strany do Vašeho počítače malé identifikační soubory souhrnně nazývané cookies, které umožňují rozpoznat, že se na naše stránky vrátíte ze stejného počítače, umožňují zapamatovat si některé Vaše volby a umožňují ověřit, zda patříte do skupiny, které má být zobrazena určitá reklama. Dále používáme měřící pixely (někdy nazývané také web beacon), což jsou malé obrázky na webové stránce, který je určen pro sběr určitých informací z Vašeho počítače, například jeho IP adresy nebo typu prohlížeče. 

Provozovatel nepoužívá žádné z těchto síťových identifikátorů k tomu, aby Vás identifikoval jako jednotlivce tím, že by k identifikátoru přiřadil identifikační nebo kontaktní údaje, které o Vás má k dispozici.

Cookies a další síťové identifikátory používáme k následujícím účelům:

  • Vyhodnocení reklamy a dalšího obsahu a zlepšení fungování Webu a služeb: Cookies nám umožní poznat nastavení, které bylo na daném počítači a prohlížení zvolena a umožňují nám zjistit, co uživatele daného počítače zajímalo. 
  • Zobrazení relevantní reklamy: Podle zjištěných informací můžeme my a případně třetí strany zobrazovat návštěvníkům našeho Webu reklamu, která pro ně může být užitečná.

Používání cookies máte pod kontrolou: Všechny standardní prohlížeče Vám umožňují nastavit, zda se budou cookies na Vašem počítači ukládat, a umožňují Vám vymazat již uložené cookies. 

Pokud máte ukládání cookies povolené a navštívíte naše stránky, souhlasíte tím s používáním cookies.

Některé cookies a další síťové identifikátory na našich webových stránkách jsou zcela nebo částečně provozovány třetími stranami. Tyto strany mají vlastní podmínky, kterými se řídí použití síťových identifikátorů. Prosím, seznamte i s těmito podmínkami:

Pokud Vás na našich webových stránkách požádáme o výslovný souhlas s použitím cookies a pro naše partnery pomocí zvláštního nástroje, pak má Vaše volba přes takový nástroj přednost před obecným souhlasem přes nastavení prohlížeče.

V rozsahu, v jakém by cookies a další síťové identifikátory mohly být i osobními údaji, máte práva vymezená výše v části „Vaše práva“.